Day

June 1, 2022
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie decyzji Zarządu Fundacji z 01 czerwca 2022 r. podjęta została decyzja o likwidacji Fundacji Institute for Forecasting and International Studies, REGON 36657948500000, nr KRS 0000663879 i wyznaczeniu likwidatora. Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji Institute for Forecasting and International Studies, aby swoje wierzytelności zgłosili mailowo w terminie do...
Read More